Fair-play

Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

 

Kinderen beschermen

Rechten van het Kind in de Sport

Positieve waarden nastreven Steun verwelkomen

Discriminatie bannen

 

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

volgehouden inspanning en met goede planning zullen

nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen

nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een

gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale

vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,

net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We

zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de

structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen

helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de

hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair

play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in

hun sport.

 

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen

van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale

rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen,

gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport

te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van

vroeg mature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of

cultuur.

 

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve

effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve

maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door

ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de

kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende

klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,

aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die

betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,

opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten,

psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste

niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met

de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst

met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen

van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent

een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit

betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter

over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

• Sport te beoefenen

• Zich te vermaken en te spelen

• In een gezonde omgeving te leven

• Waardig behandeld te worden

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en

mogelijkheden

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen

• Te rusten

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties,

sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,

sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze

verklaring onderschrijven.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere

gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in

de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan

hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naar  www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.FAIR PLAY KFC. Lennik

 

De tien geboden van de Fair Play

Speel sportief

Speel altijd om te winnen, maar wees waardig in het verlies

Volg de regels van het spel

Respecteer je tegenstanders, je ploegmaats, de scheidsrechters, de officials, de trainers, de afgevaardigden, de vrijwilligers en de supporters

Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen

Promoot het voetbal

Verwerp corruptie, doping, drugs, racisme, geweld en alle andere gevaren die de populariteit van onze sport kunnen schaden

Help anderen om aan de negatieve verleidingen van gebod 7 te weerstaan

Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak

Verbeter de wereld dankzij het voetbal

 

Het jeugdbestuur en de sportieve cel kan bij het zwaar zondigen tegen scheidsrechters – trainers – bestuursleden – coördinators  of medewerkers van onze spelers of die zijn ouders of entourage overgaan tot de uitsluiting van de speler. Ook geweld tegen andere spelers of supporters zal niet getolereerd worden en tot onmiddelijke uitsluiting zorgen.

KFC.Lennik draagt de bovenstaande charter hoog in het vaandel.