Medische cel

Medische begeleiding en opvolging  KFC. Lennik

Beste ouders en spelers hiermede raden wij jullie aan om bij onderstaande medische deskundigen te raadplegen daar deze zeer nauw samenwerken met de club

Artsen:

- Wanneer speler ziek is kan men zich uiteraard wenden tot de eigen huisarts of clubarts. Deze schrijft dan wel briefje van afwezigheid wegens ziekte dat aan de trainer wordt overhandigd :

Clubarts: Medisch huis Lennik – Schoolweg 9/1 1750 Lennik    02 321 00 00

-Spelers die een lichamelijke kwetsuur hebben kunnen terecht bij de sportarts van KFC. Lennik: :

Sportarts:   Annelies Harnie , Brakelstraat 32, 9300 Aalst   Tel: 053 42 04 14


Kinesitherapeut :

-Ook de kinesitherapeut staat in nauwe verbinding met de club zodanig dat speler van kort kan opgevolgd worden.

Kine praktijk: Kine Pajot, Markt 4  1750 Lennik

Wedstrijd kine: Thijs Van  Liefferinge  0478/511994

 

Psychotherapie – Gestalttherapeute : 

-Voor alle gedragsmatige problemen (Beheersen gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet, eenzaamheid, stress, lusteloosheid, besluiteloosheid, kwaadheid, onzekerheid .... je dagelijkse functioneren ?) kan je terecht bij onze Psychotherapie – Gestalttherapeute.

Psychotherapie :  Pilas – Dr Rooseleer Jonas , Dorp 37, 1750 St-Martens Lennik   0495/19 33 67

 

Diëtiste : 

-Zijn er spelers met  slechte eetgewoonten, moeilijkheden van vertering bij inspanning, overgewicht dan kunnen de ouders van deze spelers steeds terecht bij onze diëtiste:

DiëtisteIlse Devogel, ID MEDICO - Witteweg 18, 1760 Roosdaal 0478/ 78 92 50

De eerste verzorging kan gedaan worden via de EHBO verantwoordelijken van onze club :

EHBO verantwoordelijke:  Van Dyck Marijke

Medewerkers:  

Medische instructie en voorzorgen KFC. Lennik

1. Wat te doen bij een blessure

Bij een blessure dienen de ploegafgevaardigden de eerste zorg toe. Zij kennen de beginselen van de EHBO en stellen vast hoe ernstig de situatie is. Indien de blessure niet ernstig is, kan de speler er zelf voor kiezen om verder te spelen / trainen. Let wel, het heeft geen zin om verder te spelen met pijn. Zo maak je de blessure alleen maar erger.

Indien de blessure wel ernstig is, zijn er op onze club volledige EHBO koffers voorhanden. Zo kunnen we de speler in de eerste plaats verzorgen. Indien het letsel of ongeval nog niet verholpen is, verwijzen wij de speler door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Verwittig ook steeds je trainer en coördinator wanneer je een blessure hebt en houdt hem op de hoogte van de evolutie van het herstel. De trainer kan van de clubkinesist/clubarts/huisarts de juiste informatie krijgen in verband met je herstel, zodat hij bij de herstart van de trainingen rekening kan houden met de belastbaarheid en eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Belangrijk bij het raadplegen van een dokter of arts, is het formulier ‘aangifte van ongeval’. Elke afgevaardigde heeft dit document bij zich in zijn map. Uw dokter of arts weet hoe hij dit formulier moet invullen. Breng het formulier binnen de 10 dagen terug bij onze gerechtigd correspondent  , voorzien van een vignet van uw mutualiteit.

Belangrijk bij invullen document en terugbetaling onkosten:

§  Voorzijde van het formulier moet ingevuld worden door de dokter (aandacht schenken voor eventuele kiné-behandelingen

§  Achterzijde in te vullen door de ouders (of secretaris van de club) met opgave van plaats, terrein, uur en omstandigheden van het ongeval (bv. Onvrijwillige trap op linkerenkel)

§  Samen met de afrekening van het ziekenfonds en eventuele apothekerskosten te bezorgen bij de secretaris van de club of af te geven in de kantine.

§  Na ongeveer drie weken ontvangt de club een juiste afrekening met een afhouding van vaste dossierkosten van de KBVB x behandelingen door kinesist moeten door de behandelende arts worden voorgeschreven (max 3 x 17 = 51 per ongeval en per jaar); eventuele verlengingen moeten voorafgaandelijk door de KBVB goedgekeurd worden

§  bij sportinactiviteit van minder dan 14 dagen worden kosten kiné niet terugbetaald

§  onkosten later ingediend dan 1 jaar na datum ontvangst ongeval verklaring komen niet meer in aanmerking

Voordat u begint te spelen, moet u opnieuw langsgaan bij uw huisarts/clubarts om u genezen te laten verklaren (via document opgestuurd door de KBVB). Indien u dat niet doet, ben u niet verzekerd bij een nieuwe blessure. Het document van genezing moet binnengebracht worden bij onze gerechtigd correspondent. Hij signaleert dit aan de TVJO, die op zijn beurt de trainer verwittigd dat de speler terug beschikbaar is. Zolang de TVJO de trainer niet op de hoogte brengt, zal de trainer de speler niet toelaten op trainingen en/of wedstrijden. Het is een speler VERBODEN om deel te nemen aan een wedstrijd zonder bevestiging van een genezingsattest.

2. Blessurepreventie

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker bij sporten waar er veel lichamelijk contact is (zoals bij voetbal) komen veel blessures voor. Toch kan je sportblessures voor een groot deel zelf voorkomen. Als je sport, is het belangrijk dat je jezelf goed verzorgt. Gezond eten en voldoende slaap zijn basisfactoren om goed te kunnen presteren. Maar er zijn meer factoren van belang om gezond en zonder blessures te kunnen sporten. Een hele belangrijke manier waarop je blessures tijdens het sporten kunt voorkomen, is voor de training tijdens de warming-up stretchen en na de training een cooling - down doen. Hoewel dit niet onomstotelijk bewezen is, is het zeker van belang. Je controleert dan bijvoorbeeld of je lichaam de krachten die op de spieren komen te staan, aan kan. Goed schoeisel is de basis voor je sport. Schoenen vangen veel klappen op die anders moeten worden opgevangen door je enkels, knieën, heupen en rug. Als je langdurig op schoenen loopt met onvoldoende demping, moeten je enkels, knieën, heupen en rug te hard werken. Hierdoor kan je last krijgen. Ook kan het zijn dat je door je enkel gaat of je knie verdraait. Ook aangepaste beenbeschermers kan een belangrijk hulpmiddel zijn tegen blessures.

Als je net ziek bent geweest, of een lange tijd niet getraind hebt, is het niet verstandig om meteen weer volop te gaan sporten. De kans op blessures is dan namelijk erg groot. Beter is het om rustig te beginnen en langzaam weer op je oude niveau te komen. Mocht je onverhoopt toch een blessure hebben opgelopen, dan is het belangrijk dat je deze goed laat genezen. Veel sporters zeggen wel: "Het gaat wel weer", omdat ze graag weer aan de slag willen. Maar als de blessure nog niet helemaal over is, kan je meer kapot maken dan al het geval was. Het herstel duurt dan alleen maar langer.

3. Verzorging en voeding

Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een slechte invloed op lichamelijke conditie en sportprestaties. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk! Een uitgerust lichaam met een heldere geest leidt tot de beste prestaties. Aangeraden wordt om voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd te gebruiken, dus geen vette voeding zoals frieten, chips en andere snacks. Let ook op om vlak voor of tijdens een wedstrijd geen koolzuurhoudende dranken gebruiken.

Een gezonde en gevarieerde voeding, gebaseerd op melkproducten, verse groenten en fruit is aan te bevelen. Voor verdere inlichtingen kan je best de clubdokter, je huisarts of een diëtist raadplegen.

4. Alcohol en Roken

Voor alle spelers tot 18 jaar geldt een absoluut alcohol –en rookverbod in de kleedkamer, kantine, in de buurt van het sportstadion en bij uitwedstrijden. Ook voor trainers en afgevaardigden geldt dit verbod voor en tijdens wedstrijden.

Alcoholinname onderdrukt het waarnemings-, coördinatie- en concentratievermogen. Een direct gevolg hiervan is een achteruitgang van de reactiesnelheid. Alcoholgebruik direct voor of tijdens sportbeoefening leidt daarom tot een verhoogd risico op sportblessures en wordt daarom afgeraden. Alcohol is ook een slechte dorstlesser na afloop van de sportieve prestatie. Alcohol zorgt ervoor dat je lichaam juist meer vocht verliest dan gewoonlijk. Daarnaast moet je na afloop nog veilig naar huis Roken en sport gaan niet samen. Roken belemmert de opname en het transport van zuurstof in je lichaam. En zuurstof heeft je lichaam nu juist zo hard nodig voor het leveren van sportprestaties. Nicotine in tabak leidt bovendien tot vernauwing van de bloedvaten en versnelling van de hartslag. En dat terwijl de sportprestatie vraagt om een optimale doorbloeding van de spieren. Aangezien veel jongeren astmatisch zijn, is het feitelijk asociaal om in hun bijzijn te roken.

In gans het voetbalgebouw (kantine, vestiaires, ..) geldt een algemeen rookverbod.

5. Drugs en doping

Voor alle spelers, trainers, afgevaardigden en medewerkers geldt een absolute nultolerantie op het gebied van drugs en doping. Bij bewijs van gebruik van drugs en/of doping, wordt de betrokkene onmiddellijk van de clublijst geschrapt.

Drugs omschrijven we als middelen die het bewustzijn beïnvloeden en daarom ook worden ingenomen. Deze middelen kunnen een onmiddellijke werking hebben en/of op termijn leiden tot verslaving met gevolgen voor de gezondheid en fitheid van de persoon in kwestie.

Onder doping wordt verstaan:

1.      het gebruik van substanties en middelen die, in overeenstemming met artikel 22 van het Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening van 27 maart 1991, door de regering verboden zijn

2.      het gebruik van substanties of de aanwending van middelen om het prestatievermogen van de sportbeoefenaar kunstmatig op te voeren, wanneer hierdoor schade veroorzaakt kan worden aan zijn fysieke of psychische integriteit

3.      de manipulatie van de genetische eigenschappen van de sportbeoefenaar om zijn prestatievermogen kunstmatig op te voeren

4.      het gebruik van substanties of het aanwenden van middelen die ertoe strekken dopingpraktijken zoals bedoeld onder 1.) , 2.) en 3.) te verdoezelen